List of Villages in Jath Taluka

डोर्ली,
डफळापूर
खंडनाळ
खैराव
खोजानवाडी
खलाटी
खिलारवाडी
उंटवाडी
उटगी
उमराणी
घोलेश्वर
अचकनहळी
अंकलगी
अंकले
अंतराळ
असंगी करजगी
असंगी जत
अमृतवाडी
आक्कळवाडी
आवंडी
संख
सोन्याळ
सोनलगी
सोरडी
सनमडी
सालेकीरी
साळमळगेवाडी
सिंगनहळळी
सिंदूर
सिध्दनाथ
सुसलाद
एकुंडी
गोंधळेवाडी
गिरगांव
गुडड्ापूर
गुगवाड
गुलगुंजनाळ
गुळवंची
कंठी
कोंतेबोबलाद
कोसारी
कोणबगी
कोळगिरी
करेवाडी को
करेवाडी ति.
करजगी
कासलिंगवाडी
कागनरी
काराजनगी
कुडणूर
कुंभारी
कुणीकोणूर
कुलाळवाडी
तिकोंडी
तिप्पेहळळी
तिल्याळ
धावडवाडी
धुळकरवाडी
देवनाळ
दरीकोनूर
दरीबडची
नवाळवाडी
निगडी केएच्.
निगडी बीके .
प्रतापूर
पांडोझरी
पांढरेवाडी
पारधेवस्ती
बसर्गी
बेळूंखी
बेळुंडगी
बेवनूर
बोरगी केएच्.
बोरगी बीके.
बनाळी
बागेवाडी
बागलवाडी
बालगांव
बाज
बिरनाळ
बिळूर
भिवर्गी
येळदरी
येळवी
मेंढीगिरी
मोटेवाडी -को
मोटेवाडी (आसंगी)
मोकाशवाडी
मोरबगी
मल्लाळ
माडग्याळ
मानि नाळ
मायथळ
मिरवाड
मुचंडी
रेवनाळ
रामपूर
रावळगंुडवाडी
लकडेवाडी
लोहगांव
लमाणतांडा
लमाणतांडा (उटगी)
लवंगा
जत
जाडरबोबलाद
जाल्याळ केएच्.
जाल्याळ बीके.
जिरग्याळ
व्हसपेठ
वज्रवाड
वळसंग
वायफळ
वाळेखिंडी
वाषाण
विठठलवाडी
शेडयाळ
शेगांव
शेळकेवाडी
शिंगणापूर
हळ्ळ्ी
हिवरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *